хүнсний аюулгүй байдал

 

 Аймгийн ИТХ - ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны                                                                                                                                                                                0 ... дүгээр сарын .... ны өдрийн .....дугаар                                                                                                                                                                    тогтоолын хавсралт

“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ”   АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН II ҮЕ ШАТАНД  

 ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА  ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                      /Төсөл/

 

 

 

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

 

хугацаа

 

 

Суурь түвшин

 

 

Хүрэх үр дүн

 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага

 

 Төсөв

Нэг: Хүнсний хангамж, чанар аюулгүй байдлыг сайжруулахтай холбоотой хууль эрх зүйн баримт бичиг, дүрэм журмыг сурталчилан таниулах мөрдөж ажиллах

1.1

Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн хүрээнд батлагдан гарсан дүрэм журмыг хүнсний сүлжээнд нэвтрүүлэх хуулийн хэрэгжилтийг хангах  мэдээлэл сурталчилгааг тогтмолжуулах

 

2014- 2016

Хуулиуд 2013 оны 3 сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлсэн

Хууль эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилт сайжирч  хүнсний бүтээгдэхүүн,  ажил үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

МХГ

ҮХААГ

СХЗТөв

Мэргэжлийн холбоод

-

1.2

Худалдан авах ажиллагаанд оролцож төсвийн байгууллагуудад хүнсний бүтээгдэхүүн түүхий эд нийлүүлж байгаа ААНБ-уудад стандарт дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах

2014-2016

 

Хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл аюулгүй байдал сайжирна.

Худадан авах алба

МХГ

СХЗТ

ҮХААГ

 

-

1.3

Хүнсний сүлжээнд үйлдвэрлэлийн, эрүүл ахуйн, хөдөө аж ахуйн зохистой дадлуудыг нэвтрүүлэх

2014-2016

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх дотоод хяналтын тогтолцоо ААН-үүдэд эхлэл төдий байна.

Хүнсний сүлжээнд тавих дотоод хяналт сайжирч хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал сайжирна.

МХГ

ҮХААГ

СХЗТ

ААНБ-ууд

-

1.4

Гамшиг болон эдийн засгийн тогтворгүй байдал хүнсний хомсдолын үед хүн амын эмзэг бүлэгт хоол тэжээлийн тусламж үзүүлэх хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлэх зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх журмыг холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд боловсруулж батлуулах

2014-2015

Журам батлагдаагүй

Болзошгүй эрсдэлийн үед нийгмийн эмзэг бүлгийн хүн амыг хоол тэжээлийн хомсдолоос сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ.

 

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

ОБХ

ҮХААГ

Халамж үйлчилгээний хэлтэс

-

1.5

Хүнсний аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал, монгол хүний хоол тэжээлийн физиологийн нормыг мөрдөн хүн амын хангамжийг жил бүр тооцох

2014-2016

Хүнсний тэнцэлийг жил бүр тооцдог.

Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамжийг нэмэгдүүлэх бодлогын зорилтыг дэвшүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

ҮХААГ

-

1.6

Хүнсний үйлдвэрүүдэд олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн баталсан стандартуудыг мөрдүүлэх

2014-2016

 

Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал сайжирна.

СХЗТ

МХГ

-

Хоёр: Хүнсний салбарт эдийн засаг, санхүү, бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх

2.1

Аймгийн МХГ-ын  Хүнсний аюулгүй байдлын лабораторийг орчин үеийн өндөр мэдрэмжит багаж тоног төхөөрөмжөөр ханган лабораторийн чадавхийг сайжруулан хүнсний аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг стратегийн хүнсэнд үздэг болох /импортын/

2014-2016

 

Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнд тавих  хяналт сайжирч  хүнсний чанар аюулгүй байдал сайжирна.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

МХГ

Улсын төсөвөөс

2.2

Хүнсний үйлдвэрүүдэд дотоод хяналтын лаборатори байгуулахад санхүүгийн болон мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх

2014-2016

Физик хими, нян судлалын лабораторитой үйлдвэр 1, бусад үйлдвэрүүд түүхий эд бүтээгдэхүүнд анхан шатны шинжилгээ хийж байгаа  ба иж бүрэн шинжилгээ хийх  боломжгүй.

Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал сайжирна.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

Хөдөлмөрийн хэлтэс

ҮХААГ

МХГ

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

2.3

Хөдөө аж ахуйн түүхий эдийг боловсруулах, хүнсний үйлдвэрүүдийг техник тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх, үйлдвэрлэлээ өргөтгөх, шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлхэд санхүү, хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх 

2014-2016

 

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанар аюулгүй байдал, хангамж сайжирна.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

Хөдөлмөрийн хэлтэс

ҮХААГ

 

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

2.4

Аймгийн төвийн Мал нядалгааны төвлөрсөн цэгүүдийг цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээнд холбох асуудлыг судлан  хөрөнгийн эх үүсвэрийг  2015-2016 оны ОНХС-д тусгах ажлыг ИНХ-аар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2014-2016

Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж буй мал нядалгааны цэгүүд зөөврийн усан хангамжтай, бохир зайлуулах ердийн цооногтой инженерийн шугам сүлжээгүй

Мал нядалганы цэгүүдийн ажиллах орчин нөхцөл сайжирч бэлтгэгдэж буй мах, махан бүтэгдэхүүний чанар аюулгүй байдал сайжирна

Аймгийн ЗДТГ- ын

ХБХ

Мөрөн сумын ЗДТГазар

Улсын төсөвөөс

2.5

Мөрөн сумын төвлөрсөн усан хангамжийн өргөлтийн  станцад ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах хөрөнгийн асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2014-2016

 

 

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

 

Улсын төсөвөөс

Гурав: Гол нэрийн хүнсний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах, хүн амын хүнсний хэрэглээнд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан бүтээгдэхүүний эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх

3.1

Тэжээлийн ургамал тариалалт, зориулалтын бүрэн найрлагат тэжээлийн үйлдвэр байгуулах санал  санаачлагыг дэмжин махны хонь, үхэр өсгөх, бордох эрчимжсэн аж ахуй байгуулахыг бүх талаар дэмжих

2014-2016

Эрчимжсэн аж ахуйд мах, сүүний гарц нэмэгдүүлэх бүрэн найрлагат тэжээлийн үйлдвэр байхгүй.

Махны үйлдвэрлэлт хангамж нэмэгдэж хүн амыг хаврын улиралд шинэ махаар хангах боломж бүрдэнэ

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

Хөдөлмөрийн хэлтэс

ҮХААГ

Сумдын ЗДТГ

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

3.2

Ангилан савласан мах, махан бүтээгдэхүүн, дайвар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боловсруулах үйлдвэр, мал нядалганы төвлөрсөн цэг, махны хөргүүртэй зоориудыг  бий болгож махны чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах 

2014-2016

Сумдад махны хөргүүртэй зоорь, мал нядалгааны төвлөрсөн цэг байхгүй уламжлалт аргаар хээрийн бойгоор мал нядалж энгийн зооринд хадгалан мах бэлтгэж байна.

Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэгдсэн мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт нэмэгдэнэ.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

Хөдөлмөрийн хэлтэс

ҮХААГ

Сумдын ЗДТГ

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

3.3

Аймгийн төвд өвлийн хүлэмж, байгуулах, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалах боловсруулах иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад санхүү зээл, мэргэжил арга зүйн  дэмжлэг үзүүлэх

2014-2016

Хүн амын төмсний хэрэгцээний 42.9%-ийг, хүнсний ногооны13.6%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж байна.

Хүн  амын төмсний хэрэгцээний 60%, хүнсний ногооны хэрэгцээний 20%,-ийг  дотоодын үйлдвэрлэлээр хангадаг болох

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

Хөдөлмөрийн хэлтэс

ҮХААГ

Сумдын ЗДТГ

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

3.4

Аймгийн төвийн ойролцоо  10000 мянгаас дээш өндөглөгч тахиа бүхий тахианы, 500  саалийн үнээ бүхий сүүний үхрийн фермерийн аж ахуйнуудыг бий болгож хүн амын болон боловсруулах салбарын түүхий эдийн хэрэгцээг хангах

2014-2016

Аймгийн дүнгээр 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар 2500 өндөглөгч тахиатай 2 тахианы аж ахуй, 269 саалийн үнээ бүхий 14 сүүний үхрийн фермер байна.

Аймгийн төвийн хүн амын өндөгний хэрэгцээний 40 %, сүүний хэрэгцээний 30%-ийг эрчимжсэн аж ахуйгаас бэлтгэдэг болох

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

Хөдөлмөрийн хэлтэс

ҮХААГ

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

3.5

Аймгийн төвийн ойролцоо сүү хөргөлтийн төв, сумдад бага хүчин чадлын сүүний цех байгуулхад дэмжлэг үзүүлэх

2014-2016

Сүү хөргөлтийн төв байхгүй  малчид өөрсдийн тээвэрээр үйлдвэрт шууд нийлүүлж байна.

Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүүний нийлүүлэлтийг 10%-д хүргэх

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

Хөдөлмөрийн хэлтэс

ҮХААГ

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

3.6

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд усалгаатай тариалан эрхлэх, үр тарианы агуулах барих, үрийн шинэчлэл хийхэд дэмжлэг үзүүлэх

2014-2016

Улаан-Од ХХК 100 га-гийн услалтын системтэй бусад аж ахуйн нэгжүүд усалгааны системгүй байгалийн хараат нөхцөлд тариалалт хийж байна. Эртийн болон дундын болцтой сортын үрийг түлхүү тариалж байна. Усалгаатай талбайд Цагаан-Дэглий сортын үр тариалж байна.

Га –гаас авах ургацын хэмжээ нэмэгдэнэ.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

ҮХААГ

Сумдын ЗДТГ

ААНБ-ууд

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

3.7

Тариалангийн талбайг хаших, ойн зурвас байгуулах, хөрсний үржил шимийг сайжруулхад дэмжлэг үзүүлэх

2014-2016

11  га-д ойн зурвас байгуулсан. Энэ нь хөрсийг салхины элэгдэлээс хамлгаалах ач холбогдолтой.

Хөрсний үржил шим сайжирч талбайн ашиглалт нэмэгдэж ургац нэмэгдэнэ

ҮХААГ

Сумдын ЗДТГ

ААНБ-ууд

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

3.8

Нэг ба олон наст тэжээлийн ургамлыг тарималын сэлгээнд тариалах замаар таримал тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх

2014-2016

Овъёос, арвай, рапсийг сэлгээнд тариалж байна.

Таримал тэжээлийн үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ.

Тариалан бүхий сумдын ЗДТГ

ҮХААГ

ААН-үүд

ААНБ-уудын хөрөнгө оруулалт

Дөрөв. Хот хөдөөгийн болон улирлаас хамаарах хүнсний бүтээгдэхүүний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

4.1

Сумдад байгуулагдсан талх, нарийн боов, жимс, жимсгэнэ, боловсруулах цехүүдийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үйлдвэрлэлтийг  нэмэгдүүлэх

2014-2016

Аймгийн дүнгээр хүнсний цехүүдийн хүчин чадлын ашиглалт . %тай байна.

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үйлдвэрлэлт нэмэгдэнэ.

ҮХААГ

Сумдын ЗДТГ

ААН-үүд

ААНБ-уудын хөрөнгө оруулалт

4.2

Сумдад төмс, хүнсний ногоо тариалагчид болон   хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх замаар төмс хүнсний ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх

2014-2016

Жилд дундажаар төмс 269 га-д, хүнсний ногоо 161 га-д тариалж төмсний 42,9% , хүнсний ногооны 13,4 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж байна.

Тариалалт, га-гаас авах ургац нэмэгдэж хүн амын төмс, хүнсний ногооны хангамж зорилтот түвшинд хүрнэ.

ҮХААГ

Сумдын ЗДТГ

ААН иргэд

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

4.3

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн түүхий эд борлуулах худалдааны нэгдсэн сүлжээ бий болгох, сүү цуглуулах, хөргөх төв бага хүчин чадлын сүүний цех байгуулхад дэмжлэг үзүүлэх 

2014-2016

Жилд дундажаар 30 гаруй сая.литр сүү ашиглах нөөц байгаа боловч үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүүний хэмжээ 3%-тай байна.

Сүүний нөөц ашиглалт нэмэгдэж үйлдвэрийн аргаар боловсруулагдсан сүүний хэмжээ нэмэгдэнэ

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

ҮХААГ

Сумдын ЗДТГ

ААНБ иргэд

ЖДҮДС

СХС

Бусад хөтөлбөр төслөөс

Тав: Байгалийн гамшиг эдийн тогтворгүй байдал хүнсний хомсдолын үед хүн ам ялангуяа эмзэг бүлгийн хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах

5.1

Гамшиг болон эдийн засгийн тогтворгүй байдал хүнсний хомсдолын үед аймгийн нөөцөд байвал зохих стратегийн хүнсний тоо хэмжээг тогтоох

2015-2016

Стратегийн хүнсний нөөц байхгүй

Болзошгүй эрсдэлийн үед голомтын бүсэд байгаа хүн амд хүнсний тусламж үзүүлэх нөцөл бүрдэнэ.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

ОБХ

 

Улсын төсөвөөс

5.2

Аймгийн хэмжээнд хүнсний нөөцийн бүтээгдэхүүнийг ханган нийлүүлэх оновчтой механизмыг бүрдүүлэх

2015-2016

Болзошгүй эрсдэлийн үед тухайн голомтын бүсэд байгаа хүн амд хүнсний дэмжлэг үзүүлэх журам дүрэм байхгүй

Болзошгүй эрсдэлийн үед хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэхгүй байх боломж бүрдэнэ

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

ОБХ

-

Зургаа: Хүнсний үйлдвэрийн технологийг боловсронгуй болгож зах зээлд өрсөлдөх чадварыг сайжруулж  Монгол брэндийн хүнс экспортлох нөхцөлийг бүрдүүлэх

6.1

Органик хүнсний үйлдвэрлэлийг урамшуулан дэмжиж  тэдгээрийг эрх бүхий олон улсын байгууллагаар баталгаажуулах, үндэсний болон олон улсын түвшинд Монголын газар зүйн заалттай бүтээгдэхүүнд бүртгүүлэх арга хэмжээ авах

2015-2016

 

Органик  хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл  нэмэгдэнэ.

СХЗТ

МХГ

ХАҮТанхим

-

6.2

Бэлчээрийн болон эрчимжсэн аж ахуйгаас бэлтгэгдсэн малын мах, сүү, экологийн цэвэр орчинд ургуулсан төмс, хүнсний ногоо байгалийн жимс, балт болон эмийн ургамлыг шилдэг технологиор боловсруулж экспортын чиг баримжаатай хүнсний бүтээгдэхүүн  үйлдвэрлэлийг  бүх талаар дэмжин орон нутгийн онцлогыг хадгалсан Монгол брэндийн хүнс үйлдвэрлэх

2014-2016

Цай, төрөл бүрийн жимсний өтгөрүүлсэн цэвэр жүүс, нөөшилсөн загас зэрэг бүтээгдэхүүний зах зээлийг өргөтгөн техник технологийг шинэчлэн импорт орлох бүтээгдэхүүн бий болгох боломжтой.

Өөрийн аймаг орон нутгийн онцлогийг хадгалсан байгалийн  баялаг болон хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн нөөцөд тулгуурласан импорт орлох бүтээгдэхүүн бий болно.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

ҮХААГ

ХАҮТанхим

НҮБ-ын ХХААБ-ын төслөөс

6.3

Монгол брэндийн болон органик бүтээгдэхүүний борлуулалтын сүлжээ-эко маркетинг бий болгох энэ чиглэлээр гадаад дотоод зах зээлийн судалгаа явуулж сурталчилах арга хэмжээ авах

2014-2016

 

Органик бүтээгдэхүүний нэр төрөл тоо хэмжээ нэмэгдэнэ.

ҮХААГ

ХАҮТанхим

 

 

Долоо: Хүнсний түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах, бүх дамжлагад хөдөө аж ахуй, эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн зохистой дадалуудыг нэвтрүүлж бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах

7.1

Хүнсний үйлдвэрүүд нийтийн хоолны үйлчилгээ, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн гал тогоо, хүнсний худалдаа эрхлэгчдийг  “Эрүүл ахуйн зохистой дадал” нэвтрүүлэх сургалтанд хамруулан үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд зохистой дадлыг нэвтрүүлж  бүртгэл хөтлөлтийг тогтмолжуулах

2014-2015

ХБАБХ тухай хуулиар  2014 оны 1 сарын 1-нээс хүнсний сүлжээнд Зохистой дадлуудыг заавал нэвтрүүлэхээр заасан. Сургалт явагдаж байгаагүй.

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн боловсон хүчний мэдлэг чадвар дээшилж  бүртгэлээр тавих хяналт сайжирч бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал сайжирна.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

МХГ

ҮХААГ

Мэрэгжлийн холбоод

Орон нутгийн төсөв

Хөтөлбөр төслийн санхүүжилтээс

7.2

“Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтлөх” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж үйлдвэрлэл үйлчилгээнд бүртгэл хөтлөлтийг тогтмолжуулах 

2014-2015

Өмнө сургалт хийж байгаагүй

Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүсэл баталгаажиж бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал сайжирна.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

МХГ

ҮХААГ

Орон нутгийн төсөв

Хөтөлбөр төслийн санхүүжилтээс

7.3

Хүнсний боловсруулах үйлдвэр, нийтийн хоол үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэж байгаа “Хүнсний нэмэлтийн чанар аюулгүй байдал” сургалт зохион байгуулж бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулах

2014-2015

Сургалт хийгдэж байгаагүй

Хүнсний бүтээгдэхүүнд ашиглагдаж байгаа хүнсний нэмэлтэнд  бүртгэлээр тавих хяналт сайжирч зөв зохистой хэрэглээ бий болно

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

МХГ

ҮХААГ

Орон нутгийн төсөв

Хөтөлбөр төслийн санхүүжилтээс

7.4

Мах, сүүний үйлдвэрүүдэд үйлдвэрлэлийн зохистой дадлуудыг нэвтрүүлэх нь сургалт зохион байгуулж дотоод хяналтын бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулах

2014-2015

Төрөлжсөн сургалт хийж байгаагүй

Үйлдвэрлэлд түүхий эдээр ашиглагдаж байгаа бүтээгдэхүүний гарал үүсэл баталгаажиж бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал сайжирна.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

МХГ

ҮХААГ

Орон нутгийн төсөв

Хөтөлбөр төслийн санхүүжилтээс

7.5

Малын эм бэлдмэлийг  зах зээлээс буцаан болон татан авах арга зүй сургалт зохион байгуулж малын эмийн сүлжээнд тавих хяналтыг сайжруулах

2014-2015

Сургалт зохион байгуулж байгаагүй

Чанар стандартын шаардлага хангасан эм бэлдмэл нийлүүлэгдэж хүнсний аюулгүй байдал сайжирна.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

МХГ

ҮХААГ

Орон нутгийн төсөв

Хөтөлбөр төслийн санхүүжилтээс

7.6

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг мал эмнэлгийн салбарт хэрэгжүүлэх нь сургалт зохион байгуулж МЭҮ-ийн хувийн хэвшлийн ААН-үүдэд нэвтрүүлж эхлэх

2014-2016

Сургалт зохион байгуулж байгаагүй

МЭҮ-ийн хувийн хэвшлийн ААНБ-ын дотоод хяналт сайжирч үйлчилгээний чанар сайжирна.

Аймгийн ЗДТГ-ын

ХБХ

МХГ

ҮХААГ

Орон нутгийн төсөв

Хөтөлбөр төслийн санхүүжилтээс

7.7

Төмс, хүнсний ногоонд гарал үүслийн гэрчилгээ олгож хаяг шошготойгоор зах зээлд нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2014-2016

Хүнсний ногоо хаяг шошгогүй, гарал үүслийн гэрчилгээгүй борлуулагдаж байна.

Бүтээгдэхүүний гарал үүсэл тодорхой болж чанар аюулгүй байдал сайжирна.

МХГ

ҮХААГ

-

Найм. Хүнсний чанар аюулгүй байдлын хяналт мэдээллийн сүлжээ үйл ажиллагааг сайжруулах

8.1

Аймгийн ХАБ-ын лаборатори, МЭАЦЛ-д Монгол улсын болон олон улсын стандарт, шинжилгээний аргачлалыг нэвтрүүлэн итгэмжлэлд хамруулах

2014

 

Лабораториудын шинжилгээний арга зүй олон улсын жишигт хүрнэ.

МХГ

 ҮХААГ

 

-

8.2

Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн салбарт оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт, үйлдвэрлэлийн технологийн мөрдөлт, стандарт, дүрэм журам, зааврын бүртгэл хөтлөлтөнд хяналт тавих

2014-2016

 

Хөрөнгө оруулалтын үр дүн дээшилж бүртгэл хөтлөлт сайжирч бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал сайжирна.

МХГ

 ҮХААГ

СХЗТ

-

8.3

 

Хар талх үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллаганад тандалт судалгаа хийх

2014-2016

 

Бүтээгдэхүүний эрүүл баталгаат байдал сайжирна.

МХГ

ҮХААГ

 

-

8.4

Хүнсний үйлдвэрлэл үйлчилгээнд хэрэглэгдэж буй импортын хүнсний нэмэлтийн  чанар аюулгүй байдалд тандалт судалгаа хийх

2014-2016

 

Хүнсний нэмэлтийг зөв зохистой хэрэглэх арга технологид суралцан бүртгэл хөтлөлт сайжирна.

МХГ

 

-

8.5

Нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тандалт судалгаа хийх

2014-2016

 

Хоолны шимт чанар, үйлчилгээний хүртээмж дээшилнэ.

МХГ

ҮХААГ

 

-

8.6

Малын эмийн бөөний худалдааны газруудад хяналт шалгалт  хийх

2014-2016

 

Стандартын шаардлага хангасан эмийн зохистой хэрэглээ бий болно

МХГ

-

8.7

Органик бүтээгдэхүүн, эрүүл баталгаат хүнсийг сурталчилах, чанарын баталгаагүй болон хуурамч бүтээгдэхүүнийг худалдааны сүлжээнээс эргүүлэн татах иргэдэд сурталчилах хүнсийг зөв сонгож зохистой хэрэглэх мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг тогтмолжуулах

2014-2016

 

Иргэд  аюулгүй баталгаат хүнсийг зохистой хэрэглэх зөв зан үйл эзэмшинэ. 

МХГ

ҮХААГ

ХЭАХН

Төсөл хөтөлбөр

Ес. Ундны усны чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах

9.1

Усны хатуулаг өндөртэй эрдэсжилт ихтэй устай сумдын төвийн худагт  ус цэнгэгжүүлэх цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах

2014-2016

Хүн амын ундны усны худагуудад ус зөөлрүүлэгч тавих шаардлагатай.

Хүн амын ундны усны эрүүл ахуй аюулгүй байдал сайжирна

Сумдын ЗДТГ

ХАААлба

 

 

Орон нутгийн төсөв

9.2

Сумын төвүүдэд инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худагын тоог нэмэгдүүлж хөдөөгийн хүн амын усан хангамжийг сайжруулах  

2014-2016

 

Хүн амын ундны усан хангамж,  чанар аюулгүй байдал сайжирна.

Сумдын ЗДТГ

ХААА

Орон нутгийн төсөв

9.3

Хүн амын ундны усны эх үүсвэрт шинжилгээ хийж  усны эх үүсвэрт хамгаалалтын  бүс тогтоож бохирдлоос хамгаалах

2014-2016

 

Ундны усны эрүүл ахуй сайжирна.

Сумдын ЗДТГ

БОА

Орон  нутгийн төсөв

9.4

Аймаг суманд усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулан ажлын чиг үүргийг тогтоож өгөх

2014-2016

Хүн амыг цэвэр ундны усар хангах

Сумдад ажлын хэсэгтэй байх

Сумдын ЗДТГ, аймгийн ажлын хэсэг

Сум, орон нутгийн төсөв

9.5

Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө /УАБТ/-г сум бүрт боловсруулан хэрэгжилтийг аймгийн ажлын хэсэхгт хагас бүтэн жилээр ирүүлэн үр дүнг аймгийн ЗДЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж байх

2014-2016

Сум бүр төлөвлөгөөтэй болсон байна.

Ундны усны ач холбогдлыг талаар иргэд мэдээлэлтэй болно.

Сумдын ЗДТГ, аймгийн ажлын хэсэг

Сум, орон нутгийн төсөв

Арав: Монгол хүний зохистой хоололтын зөвлөмж хэмжээг хэрэгжүүлэн хоол тэжээлийн талаархи хүн амын боловсролыг дээшлүүлэх

10.1

Орон нутгийн боловсрол ЭМБ-ыг түшиглэсэн зохистой хоололтын өрөө бий болгож эрүүл хоололтын талаар сургалт явуулах

2014-2016

 

Бага насын хүүхдийн эмчилгээ, сувиллын хоолны газар, сургалтын танхим тус бүр 1-ээс доошгүй байгуулагдан тогтмол сургалт явуулдаг болсон байна.

НЭ

СДЭ

Сум өрхийн ЭМТ

НҮБ-ын хүүхдийн сан

ДЗОУНХХ

10.2

Зохистой хоололтыг дэмжих өдөрүүд зохион байгуулах

2014-2016

 

Иргэдийн мэдлэг хандлага дээшилнэ.

НЭ

СДЭ

Өрхийн ЭМТ

Орон нутгийн төсөв

10.3

Шийдвэр гаргагчдад зохистой хоололт, хүнсний аюулгүй байдал мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулж тэдний оролцоо дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх

2014-2016

 

Хүн амын хоол тэжээлийн талаархи мэдлэг сайжирч, зөв хоололтын дадал төлөвшсөн байна.

Аймгийн ЗДТГ

НҮБ-ын хүүхдийн сан

10.4

Зохистой хоололтыг дэмжигч” байгууллага хамт олон, засаг захиргааны нэгж, өрхийг бий болгох талаар үйл ажиллагаа зохион байгуулж дэмжиж урамшуулах

2014-2016

 

Хүн амын хоол тэжээлийн талаархи мэдлэг сайжирч, зөю хоололтын дадал төлөвшсөн байна.

 

Орон нутгийн төсөв

Арван нэг: Хоол тэжээлтэй холбоотой өвчин эмгэгээс сэргийлэх хяналт тавих

11.1

Хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллох бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжин сурталчилах

2014-2016

 

Хоёр нас хүртэл эхийн сүүгээр бойжуулсан хүүхдийн тоо нэмэгдсэн байна.

НЭ

ЭМТ

СДЭ

 

11.2

Орон нутагт хоол тэжээлийн дуталтай хүүхдийг эмчлэх сувилалын үйл ажиллагааг тогтмолжуулан шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах

2014-2016

 

Суурь өвчтэй хүүхдийг эмчлэн сувилах сувилалын үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

Аймгийн ЗДТГ

БСГ

ЭМГ

ДЗОУНХХ

НҮБ-ын хүүхдийн сан,

ДЗОУНХХ

11.3

Хоол тэжээлийн дуталтай хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч нарт сургалт зохион байгуулах, гарын авлагаар хангах

2014-2016

 

Бага насны хүүхдийн хөгжлийн мэдээллийн сантай болсон байна.

Өрхийн ЭМТ

ДЗОУНХХ

11.4

Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн хүнсэнд баяжуулсан бүтээгдэхүүн, жимс, ногооны хэрэглээний байдалд үнэлгээ өгөх

2014-2016

 

Уураг амин дэм, эрдэс бодисоор баялаг түүхий эд түлхүү хэрэглэдэг байгууллагын тоо нэ&

Facebook messenger