Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
2021-11-28 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 3UpdUU9c
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1 OR 2+386-386-1=0+0+0+1 --
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1 OR 2+50-50-1=0+0+0+1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1' OR 2+969-969-1=0+0+0+1 --
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1' OR 2+362-362-1=0+0+0+1 or 'f36h3Nq3'='
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1" OR 2+450-450-1=0+0+0+1 --
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1; waitfor delay '0:0:15' --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1); waitfor delay '0:0:15' --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1 waitfor delay '0:0:15' --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: IjkjvcCE'; waitfor delay '0:0:15' --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -5 OR 66=(SELECT 66 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -5) OR 536=(SELECT 536 FROM PG_SLEEP(6))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1)) OR 898=(SELECT 898 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: v3F89cul' OR 218=(SELECT 218 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 58nvGYlx') OR 869=(SELECT 869 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: YXyT7Hu5')) OR 98=(SELECT 98 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1'"
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1%2527%2522
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: @@dA52p
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: fwxxhXWt
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1 OR 2+998-998-1=0+0+0+1 --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1 OR 2+804-804-1=0+0+0+1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1' OR 2+944-944-1=0+0+0+1 --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1' OR 2+573-573-1=0+0+0+1 or 'axEwNT02'='
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1" OR 2+883-883-1=0+0+0+1 --
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
UxKaybnG:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+370-370-1=0+0+0+1 -- :
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+194-194-1=0+0+0+1:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+649-649-1=0+0+0+1 -- :
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+885-885-1=0+0+0+1 or 'YLrD6Tit'=':
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1" OR 2+382-382-1=0+0+0+1 -- :
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1; waitfor delay '0:0:15' -- :
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1); waitfor delay '0:0:15' -- :
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1 waitfor delay '0:0:15' -- :
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
qcgKr0Q7'; waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -5 OR 601=(SELECT 601 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-5 OR 529=(SELECT 529 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -5) OR 907=(SELECT 907 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-5) OR 619=(SELECT 619 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1)) OR 606=(SELECT 606 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1)) OR 602=(SELECT 602 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: HIErUOxV' OR 558=(SELECT 558 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
m7RXhue2' OR 187=(SELECT 187 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: ZsNGtdhV') OR 455=(SELECT 455 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
NJRHG3XD') OR 850=(SELECT 850 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: QDbjmFvG')) OR 73=(SELECT 73 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
4IyfmUoH')) OR 916=(SELECT 916 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15):
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1'"
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1%2527%2522
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: @@7ZQel
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1'":
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1%2527%2522:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
@@94OUl:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
3rIQtXYW: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+481-481-1=0+0+0+1 -- : 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+221-221-1=0+0+0+1: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+803-803-1=0+0+0+1 -- : 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+295-295-1=0+0+0+1 or '3PUIqQjT'=': 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1" OR 2+945-945-1=0+0+0+1 -- : 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
if(now()=sysdate(),sleep(15),0): 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
MUEvngFz' OR 616=(SELECT 616 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
J5nBe86b') OR 743=(SELECT 743 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
w473SQW3')) OR 885=(SELECT 885 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||': 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1'": 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1%2527%2522: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
@@GOmme: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 3UpdUU9c
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1 OR 2+386-386-1=0+0+0+1 --
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1 OR 2+50-50-1=0+0+0+1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1' OR 2+969-969-1=0+0+0+1 --
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1' OR 2+362-362-1=0+0+0+1 or 'f36h3Nq3'='
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1" OR 2+450-450-1=0+0+0+1 --
Цахимаар
Хүлээж авсан
: if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
Цахимаар
Хүлээж авсан
: (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1; waitfor delay '0:0:15' --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1); waitfor delay '0:0:15' --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1 waitfor delay '0:0:15' --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: IjkjvcCE'; waitfor delay '0:0:15' --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -5 OR 66=(SELECT 66 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -5) OR 536=(SELECT 536 FROM PG_SLEEP(6))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1)) OR 898=(SELECT 898 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
: v3F89cul' OR 218=(SELECT 218 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 58nvGYlx') OR 869=(SELECT 869 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: YXyT7Hu5')) OR 98=(SELECT 98 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1'"
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1%2527%2522
Цахимаар
Хүлээж авсан
: @@dA52p
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
1:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
1:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: fwxxhXWt
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1 OR 2+998-998-1=0+0+0+1 --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1 OR 2+804-804-1=0+0+0+1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1' OR 2+944-944-1=0+0+0+1 --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1' OR 2+573-573-1=0+0+0+1 or 'axEwNT02'='
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1" OR 2+883-883-1=0+0+0+1 --
Цахимаар
Хүлээж авсан
UxKaybnG:
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+370-370-1=0+0+0+1 -- :
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+194-194-1=0+0+0+1:
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+649-649-1=0+0+0+1 -- :
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+885-885-1=0+0+0+1 or 'YLrD6Tit'=':
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1" OR 2+382-382-1=0+0+0+1 -- :
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Цахимаар
Хүлээж авсан
if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
Цахимаар
Хүлээж авсан
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
Цахимаар
Хүлээж авсан
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
Цахимаар
Хүлээж авсан
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1; waitfor delay '0:0:15' -- :
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1); waitfor delay '0:0:15' -- :
Цахимаар
Хүлээж авсан
1 waitfor delay '0:0:15' -- :
Цахимаар
Хүлээж авсан
qcgKr0Q7'; waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -5 OR 601=(SELECT 601 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
-5 OR 529=(SELECT 529 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -5) OR 907=(SELECT 907 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
-5) OR 619=(SELECT 619 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: -1)) OR 606=(SELECT 606 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1)) OR 602=(SELECT 602 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: HIErUOxV' OR 558=(SELECT 558 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
m7RXhue2' OR 187=(SELECT 187 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: ZsNGtdhV') OR 455=(SELECT 455 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
NJRHG3XD') OR 850=(SELECT 850 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: QDbjmFvG')) OR 73=(SELECT 73 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
4IyfmUoH')) OR 916=(SELECT 916 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
Цахимаар
Хүлээж авсан
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15):
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1'"
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1%2527%2522
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: @@7ZQel
Цахимаар
Хүлээж авсан
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
Цахимаар
Хүлээж авсан
1'":
Цахимаар
Хүлээж авсан
1%2527%2522:
Цахимаар
Хүлээж авсан
@@94OUl:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
3rIQtXYW: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+481-481-1=0+0+0+1 -- : 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+221-221-1=0+0+0+1: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+803-803-1=0+0+0+1 -- : 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+295-295-1=0+0+0+1 or '3PUIqQjT'=': 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1" OR 2+945-945-1=0+0+0+1 -- : 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
if(now()=sysdate(),sleep(15),0): 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
MUEvngFz' OR 616=(SELECT 616 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
J5nBe86b') OR 743=(SELECT 743 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
w473SQW3')) OR 885=(SELECT 885 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||': 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
1'": 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
1%2527%2522: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
@@GOmme: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
ghovjnjv: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger